Διορισμός προσωρινής διοίκησης σε εταιρεία λόγω έλλειψης διαχειριστών-εκπροσώπων ή σύγκρουσης συμφερόντων

Διορισμός προσωρινής διοίκησης σε εταιρεία λόγω έλλειψης διαχειριστών-εκπροσώπων ή σύγκρουσης συμφερόντων

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή της εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 69 ΑΚ (Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας 105/2008). Η διαδικασία αυτή περί αντικατάστασης εκπροσώπων (διαχειριστών) μίας εταιρείας ακολουθείται και όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων των διαχειριστών-εταίρων και της εταιρείας.

Η δικαστική προστασία των εταίρων παρέχεται όταν αυτοί ζητούν την έκδοση δικαστικής απόφασης, προκειμένου να αντικατασταθεί ένας διαχειριστής-εκπρόσωπος της εταιρείας. Η αντικατάσταση μπορεί να ζητηθεί επειδή π.χ. ο εκπρόσωπος παραιτείται και δεν είναι δυνατή η εκλογή νέου ή ακόμα και επειδή ο εκπρόσωπος-διαχειριστής προβαίνει σε παράνομες πράξεις που προσβάλλουν τα εταιρικά δικαιώματα των άλλων εταίρων ή της ίδιας της εταιρείας. Αν ένας εκπρόσωπος-διαχειριστής παρανομεί και διενεργεί πράξεις ζημιογόνες για τους άλλους εταίρους και την εταιρεία ή πράξεις αντίθετες με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, κάθε εταίρος μπορεί να ζητήσει την αντικατάστασή του και την απομάκρυνσή του με δικαστική απόφαση. Πρέπει βέβαια να ακολουθηθεί συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία.

Η παραπάνω δικαστική απόφαση έκρινε πως ο διορισμός προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ υπάγεται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και όχι σε αυτήν των ασφαλιστικών μέτρων. Με την απόφαση αυτή αλλά και με άλλες που θα παρατεθούν φαίνεται να αποκρυσταλλώνεται η άποψη πως μόνο με την εκούσια δικαιοδοσία πρέπει να γίνεται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ. Η ιδιαιτερότητα της απόφασης αυτής έγκειται στο γεγονός πως αν και θεωρεί εφαρμοστέα την εκούσια δικαιοδοσία, θεωρεί ως ισχύουσα την προσωρινή διαταγή των ασφαλιστικών μέτρων που έχει ήδη δοθεί. Και η προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων θα ισχύει μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης με την εκούσια δικαιοδοσία.

Η νομολογία με αρκετές αποφάσεις υποστηρίζει πως υπάγεται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης με βάση το άρθρο 69 ΑΚ στην εκούσια δικαιοδοσία, ωστόσο μπορεί να ακολουθηθεί και η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Αυτό επιτρέπεται να γίνεται, εφόσον υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση προστασίας και ο επικείμενος κίνδυνος. Είναι χαρακτηριστικό πως ανάμεσα στις αποφάσεις υπάρχουν και αρκετές του ΑΠ. Η νομολογία που υποστηρίζει την παράλληλη εφαρμογή της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων δεν παραθέτει άλλο επιχείρημα-λόγο παρά μόνο το κατ’ επείγον του θέματος.

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα η νομολογία δέχεται τη τήρηση της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και εφόσον τηρηθεί αυτή δεν δέχεται την τήρηση της εκούσιας δικαιοδοσίας. Υποστηρίζει δηλαδή πως υπάρχει είδος δεδικασμένου και πως δεν μπορεί εκ νέου να υποβληθεί αίτηση που θα εκδικαστεί με βάση την εκούσια δικαιοδοσία.

Σε άλλες όμως αποφάσεις κρίνεται πως η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν είναι η αρμόδια και πως πρέπει να ακολουθείται αποκλειστικώς η εκούσια δικαιοδοσία. Αν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να ληφθεί απόφαση με τις διαδικασίες του κατ’ επείγοντος με σκοπό την προσωρινή του προστασία μπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία της προσωρινής διαταγής με βάση το άρθρο 781 ΚΠολΔ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button