Εκπροσώπηση μιας ΑΕ από το διοικητικό συμβούλιο ή από διευθύνοντα σύμβουλο

Εκπροσώπηση μιας ΑΕ από το διοικητικό συμβούλιο ή από διευθύνοντα σύμβουλο

Μια ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται από το διοικητικό της συμβούλιο που αποφασίζει συλλογικώς. Ωστόσο, με απόφαση του ΔΣ μπορεί να οριστεί ένα πρόσωπο ως εκπρόσωπος της εταιρείας που θα αποφασίζει για όλες τις πράξεις.

ΕφΠειρ 39/2012

 […] Από τις διατάξεις των άρθρων 61, 65, 67, 68 και 70 ΑΚ συνάγεται, ότι για να υποχρεωθεί το νομικό πρόσωπο από δικαιοπραξία πρέπει αυτή να έχει συναφθεί είτε από το όργανο που το διοικεί, το οποίο να ενεργεί μέσα στα όρια της εξουσίας του, κατά τους όρους της συστατικής πράξεως ή του καταστατικού του, είτε από φυσικό πρόσωπο στο οποίο παρέσχε σχετική εξουσία το όργανο που διοικεί το νομικό πρόσωπο. Δικαιοπραξία που έχει καταρτισθεί επ` ονόματι νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εξουσία εκπροσωπήσεως δεν το δεσμεύει. Ειδικότερα η ανώνυμη εταιρία, η οποία είναι νομικό πρόσωπο, εκπροσωπείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 22 του Ν 2190/1920, από το διοικητικό της συμβούλιο το οποίο ενεργεί συνολικώς. Μπορεί όμως, εφόσον τούτο ορίζεται στο καταστατικό, να ανατεθεί ευθέως από αυτό ή διά του διοικητικού της συμβουλίου η εκπροσώπηση της σε ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ή στους διευθυντές της ή άλλα πρόσωπα ή και σε τρίτο.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button