Φορολογικό Δίκαιο
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος ρυθμίζει με νέο τρόπο σχετικώς γνωστά ζητήματα όπως το θέμα της έναρξης της παραγραφής του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να αναζητά τους φόρους και τα πρόστιμα από τους φορολογούμενους.
Read More
Η αξιώση προς έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου υπόκειται σε πεντατή παραγραφή, η οποία αρχίζει απο το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδιώξη, δηλαδή από το τέλος του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος όφειλε να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το οικείο οικονομικό έτος.
Read More
Ο νέος νόμος επέφερε αλλαγές στον Πτωχευτικό Κώδικα και στις συνέπειες τις πτώχευσης. Πλέον ο έμπορος (εμπορική επιχείρηση) απολαμβάνει την διαγραφή των χρεών υπό αυστηρές όμως προϋποθέσεις και εφόσον κάνει σχετική αίτηση η οποία πρέπει να γίνει δεκτή από το πτωχευτικό δικαστήριο. Πρόκειται για μία συνέπεια εφάμιλλη με την διαγραφή χρεών που προβλέπεται για τους...
Read More
Προσδιορισμός του αντικειμένου της φορολογικής διαφοράς μόνο με νόμο - Αντισυνταγματικός ο "αντικειμενικός" προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, που πραγματοποιήθηκε με υπουργική απόφαση. Κόντρα στη διάταξη του άρ. 78 παρ, 4 του Συντάγματος κρίθηκε ότι έρχεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν 3091/2002, με την οποία...
Read More
Νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση του φόρου, καίτοι χορηγήθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο αναστολή εκτελέσεως του νομίμου τίτλου. Νόμιμη και η επιβολή προσαυξήσεων επι του ταμειακώς βεβαιωθέντος ποσού, τις οποίες θα καταβάλει ο υπόχρεως μαζί με το ποσό του φόρου σε περίπτωση τελεσιδίκου απορρίψεως του ενδίκου βοήθημάτος του.
Read More
Οι τροποποιήσεις του ν. 4152/2013 αναφορικά με τα φορολογικά ζητήματα και τις ενδικοφανείς προσφυγές.
Read More
Με την 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε ότι είναι συνταγματική διάταξη του άρ. 209Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button