Επικαιρότητα

Νέο Μισθολόγιο γιατρών ΕΣΥ

Αντισυνταγματικότητα των νέων διατάξεων του νόμου 4472/2017 περί νέου ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ καθώς αντίκεινται στην απορρέουσα από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και...

Προσβολή – ανατροπή απόφασης από πρόσωπο που δε συμμετείχε στη δίκη

Σε αρκετές περιπτώσεις κάποιος θίγεται ή δεσμεύεται από κάποια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε από κάποιο δικαστήριο χωρίς αυτός να έχει ενημερωθεί για να παρέμβει και να ανατρέψει την κατάσταση που δημιουργήθηκε τελικώς εκ της απόφασης που εκδόθηκε εν...

Πιλοτική δίκη

Η πιλοτική δίκη είναι ένας νέος θεσμός στην πολιτική δικαιοσύνη και εισάγεται εκ του άρθρου 20Α ΚΠολΔ. Το άρθρο 20Α ΚΠολΔ ορίζει ότι «Οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο που ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στην...

Παραγραφή της αξιώσης προς έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου

Η αξιώση προς έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου υπόκειται σε πεντατή παραγραφή, η οποία αρχίζει απο το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδιώξη, δηλαδή από το τέλος του οικονομικού έτους, μέσα...

Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι πάντοτε προσωρινά και δεν πρέπει να προκαλούν μόνιμες καταστάσεις

Τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και εκ του νόμου δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν την ικανοποίηση του τελικώς προστατευτέου δικαιώματος. Διαφορετικά η αίτηση ασφαλιστικών απορρίπτεται.

Αποκλεισμός εταίρου από λήψη απόφασης της εταιρείας όταν αυτή τον αφορά – το παράδειγμα της ΕΠΕ

Σε μια εταιρεία μπορεί να πρέπει να ληφθεί μία απόφαση (π.χ. σύμβαση ή έγερση αγωγής) και αυτή η απόφαση να αφορά κάποιον εταίρο της εταιρείας. Υπάρχουν αρκετές διατάξεις στο δίκαιο (ΑΚ 66, Ν. 4548/2018 άρθρα 99επ. κλπ) που...

Επίκληση ιδιαιτέρου εννόμου συμφέροντος για την συνέχιση της δίκης στον ΚΔΔ/μίας, κατ’ άρ. 32 Π.Δ 18/1989

ΣτΕ 626/2022 Η αυτόματη κατάργηση της δίκης με μόνη αφορμή το τυπικό γεγονός της παύσης ισχύος της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης για το μέλλον, μολονότι αυτή ενδέχεται να καταλείπει βλαπτικές διοικητικής φύσεως συνέπειες για τον προσφεύγοντα διάδικο, θα ισοδυναμούσε...
1 2 3 4 21

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button