Επικαιρότητα

Ψηφιακή Υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης

Υποχρεωτική η σωρευτική ψηφιακή υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης τόσο από τα μέλη του Δ.Σ. του αναδόχου σε περίπτωση Α.Ε. όσο και το τυχόν τρίτο πρόσωπο, που έχει ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. ως όργανο εκπροσώπησης της...

Δυσμενής διάκριση λόγω φύλου. Ελάχιστο ανάστημα για την εισαγωγή στην αστυνομική σχολή.

Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Δυσμενής διακριση λόγω αναστήματος για την εισαγωγή στην αστυνομική σχολή. Με τη με αριθμό C-409/2016 απόφαση του ΔΕΕ, η οποία εξεδόθη κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,...
1 19 20 21

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button